Massive prisstigninger fra TDC til grossisterne

Massive prisstigninger fra TDC til grossisterne

Erhvervsstyrelsen har i en prisafgørelse lagt op til et nyt prisloft på TDC’s grossistmarked for teleydelser. Det betyder at grossisterne som bruger TDC’s net, når de leverer teleydelser, bliver mødt med massive prisstigninger fra 1. januar 2018. TDC har grebet muligheden og varslet massive prisstigninger på i gennemsnit 18,7 pct. inden for fastnet og telefoni.
En ”engrosprisafgørelse på fastnetmarkedet” fra Erhvervsstyrelsen lægger op til, at TDC får mulighed for at hæve priserne for virksomhedens samarbejdspartnere, som bruger TDC´s fastnet til bredbåndsløsninger og telefoni. TDC har omgående grebet muligheden med dette udkast til prisafgørelse og sætter nu ind med massive prisstigninger over for firmaets grossister.  Ifølge udkastet stiger engrospriserne i gennemsnit med 18,7 pct. fra 1. januar 2018. Dermed bliver det markant dyrere for de omkring 50 eksterne samarbejdspartnere, som bruger TDC’s net. Regningen for dette vil i sidste ende lande hos teleselskabernes kunder, som køber bredbånd og telefoni gennem TDC. Erhvervsstyrelsen forventer at træffe den endelige prisafgørelse i starten af december.
Når en detail- eller erhvervskunde køber en fastnet bredbåndsforbindelse eller fastnet telefoni gennem Telenor eller Telia eller andre Service Providers, så sker det som regel gennem TDC’s infrastruktur. Service Providerne køber adgang på TDC’s fastnet på vegne af deres kunder. Denne del af markedet er prisreguleret af Erhvervsstyrelsen, da TDC som leverandør har en dominerende position på markedet.
 
Nyt prisloft
Det er det seneste udkast til prisafgørelse fra 4. september 2017, som har sat et nyt ”prisloft”. TDC har som nævnt grebet bolden og erklæret, at de sætter priserne op til maksimum. Det fører nu til massive prisstigninger for TDC’s ”grossister” at købe adgang til TDC´s net.
I gennemsnit stiger priserne 18,7 pct. fra 1. januar 2018. Mindste prisstigning er på 12,5 pct. Højeste prisstigning på fiber uden for DONG-området er på 31,6 pct.
Teamleder for økonomerne i området Tele og Privacy i Erhvervsstyrelsen Christoffer Kjældgaard Giwercman:
”Det er Erhvervsstyrelsen, der regulerer engrosprisen på det danske telemarked. Det indebærer, at styrelsen fastsætter de maksimale engrospriser, som teleselskaberne – primært TDC – må opkræve for at lade andre teleselskaber leje deres telenet.”
”Vi fastsætter den maksimale engrospris, dvs. et prisloft for TDC. Det er op til TDC at beslutte, om de vil hæve prisen helt op til prisloftet. Hovedårsagen til de højere maksimale engrospriser er, at vi har gennemført en revision af vores metode til at fastsætte WACC – Weighted Average Cost of Capital. Det er en parameter, som angiver det rimelige afkast af en investering, og som indgår i vores prissætning af ydelser på engrosmarkedet.”
”TDC investerer årligt et milliardbeløb i at udvide dækning og kapacitet i deres telenet. De maksimale engrospriser, vi sætter, skal afspejle den risiko, TDC påtager sig ved at investere – det er det, vores WACC gør. Man kan sige, at WACC angiver det afkast, TDC kunne forvente, hvis de i stedet investerede deres milliarder i andre aktiver, f.eks. i aktier og obligationer, med samme risikoprofil som telenettet. Vi har revideret vores metode til at beregne WACC for at sikre, at vores engrospriser afspejler risikoen ved at investere på mest korrekt vis. Derudover har det også været vigtigt for os at sikre en transparent og stabil beregningsmetode, så branchen kan få indsigt i prissætningen, så engrospriserne ikke svinger unødigt fra år til år,” siger Christoffer Kjældgaard Giwercman.
 
WACC er vigtig
Fastlæggelsen af WACC er, ifølge Erhvervsstyrelsen en vigtig ingrediens i engrosprisafgørelsen. Myndigheden træffer denne prisafgørelse en gang årligt. I 2017 lå WACC på 4,16 pct. Den hæves nu til over fem pct., og særligt for fiberforbindelser uden for det såkaldte DONG-område i Nordsjælland bliver WACC over syv pct. i 2018.
Når WACC for fiber er lavere i Nordsjælland end i resten af landet skyldes det, at TDC opkøbte DONG’s fibernet i 2009 og dermed har to eller tre overlappende infrastrukturer (kobber, kabel-tv og fiber red.) i store dele af området. Derfor ligger kravet til afkast lavere i DONG-området, fordi telemyndigheden vurderer, at TDC oplever en anden investeringsrisiko uden for Nordsjælland.
WACC for fiber ligger over syv pct. i resten af landet.
”Den nye metode til beregning af WACC skal afspejle, at der er et rimeligt afkast, så det kan betale sig at investere i teleinfrastrukturen. Hvis WACC bliver sat for lavt, er der risiko for, at det hæmmer investeringer i infrastrukturen. Den WACC vi har sat nu, mener vi, sikrer TDC det rigtige afkast og afspejler den risiko der er ved at investere i en udvidelse af dækningen og kapaciteten i infrastrukturen,” siger Christoffer Kjældgaard Giwercman.
 
Prisklemmetilsyn
Hvis TDC hæver engrosprisen for leje af deres net - som følge af forhøjelsen af WACC - skal TDC dog sikre, at selskabets egne detailpriser er på et niveau, der giver andre selskaber mulighed for at konkurrere. Det skyldes, at TDC ikke må iværksætte prisklemmer.
Det ville jo være smart for TDC, hvis selskabet kunne hæve priserne for grossisterne og så holde deres egne priser i bero og på den måde skabe en konkurrencefordel. Det må TDC ikke. Derfor har Erhvervsstyrelsen nedsat et ”prisklemmetilsyn”, hvor styrelsen overvåger priserne på markedet.
”Vi har pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer, og vi fører tilsyn med dette. Vores prisklemmetilsyn sikrer, at der er sammenhæng mellem TDC’s engros- og detailpriser. Det vil sige, at der skal være en margin mellem TDC’s engros- og detailpriser, der er tilstrækkelig til at dække udgifter til markedsføring, kundeservice og andre relevante omkostninger. Så selv om der sker en stigning i TDC’s engrospriser, må TDC ikke holde deres egne detailpriser så langt nede, at de iværksætter prisklemmer, der kan skubbe konkurrenterne ud af markedet,” siger Christoffer Kjældgaard Giwercman.