KOMBITs Tilslutningsforløb skal brede SAPA ud

KOMBITs Tilslutningsforløb skal brede SAPA ud

KOMBIT har sat tilslutningsforløbet i gang for at øge forretningsværdien og udbredelsen af SAPA i kommunerne. Det skal ske ved at få flere data fra fagsystemerne over i Indekserne som så kan vises i SAPA (Sags- og Partsoverblik). Perspektivet rækker videre end SAPA. Borgerblikket og Helhedsorienteret indsats er ligeledes fællesoffentlige initiativer som forudsætter, at kommunernes fagløsninger afleverer sagsdata til Indekserne.
Data kommer ikke over i Indekserne af sig selv. Det kræver en fælles indsats fra kommunerne, deres leverandører af fagsystemer og KOMBIT. I et nyhedsbrev i oktober fra KOMBIT hedder det: ”I erkendelsen af, at det kan opleves som en kompleks opgave, har KOMBIT igangsat tilslutningsforløbet,som har til formål at hjælpe kommunerne og deres leverandører med at aflevere sagsdata til Indekserne på en korrekt måde. Det sker for at hæve den forretningsmæssige værdi af SAPA.”
Den første del i tilslutningsforløbet er ESDH og Jobcenterløsningen, som startede i april 2019, og som oprindeligt var planlagt til at køre frem til udgangen af 2019. Flere af leverandørerne og deres pilotkommuner bliver ikke færdige i 2019. KOMBIT forlænger derfor fase I forløbet til og med
marts 2020. KOMBIT gør også opmærksom på, hvad de gør og ikke gør i tilslutningsforløbet.

”Helt kort. KOMBITs opgave er at sikre, at pilotkommunerne bliver i stand til at aflevere sagsdata til Indekserne. Det er ikke KOMBITs opgave at sikre, at de efterfølgende kommuner kommer i produktion. Den opgave ligger på kommunernes bord, og skal løftes sammen med leverandørerne,” siger Chefkonsulent/implementering Peter Hansen, KOMBIT.


-Man kan godt gå i gang med at forberede sig
Peter Hansen siger, der er en række opgaver, som kommunerne med fordel kan gå i gang med nu. Man skal sikre sig at at kontrakten med leverandøren af fagsystemet, giver kommunen adgang til at anvende snitfladerne til Infrastrukturen. Det kan være, at den version, kommunen bruger, ikke understøtter brug af snitfladerne, og at kommunen derfor skal opgradere til en ny version af fagløsningen, for at kunne det. Der er også en række forretningsmæssige afklaringer, kommunerne skal gøre – ”helst i et samarbejde med leverandøren,” skriver KOMBIT.

Forretningsmæssige afklaringer
Kommunerne skal beslutte hvilke sagstyper de vil have i Indekserne, og som bliver vist i SAPA. Er det borgersager, eller er det også relevant med byggesager og emnesager? Kommunerne skal også sikre sig, at sagerne er opmærket med korrekt KLE, da kommunen skal kunne dataafgrænse i forhold til, hvilke sager en SAPA-bruger må se.
”Kommunerne kan overveje, om de vil styre det ved hjælp af Sagsskabeloner/profiler i deres løsning eller om leverandørens fagløsning kan kvalitetssikre KLE-opmærkningen af sager, eksempelvis ved hjælp af kvalitetsstyringsmoduler,” siger Peter Hansen.
Mapning af sagsdata i fagløsningen med felter i Sags- og Dokumentindekserne. ”Kommunerne kan med fordel bede leverandørerne om at se de mapningsdokumenter, der er lavet for pilotkommunerne. Brug dem som afsæt til at beslutte, om I kan bruge det som det er, eller om det skal tilpasses kommunens brug af fagløsningen,” siger Peter Hansen.
Endelig skal opmærkning af sager ske med organisationsreferencer fra Støttesystemet STS Organisation.
”Kommunerne bør sikre sig, at deres Organisationsdata i STS Organisation kan bruges til at opmærke sagerne med de nødvendige organisationsreferencer på ansvarlige organisations-enheder og de sagsbehandlere der er tilknyttet de enkelte organisations-enheder. SAPA har brug for at kunne se, hvilken organisationsenhed der er ansvarlig for sagen, og hvilken medarbejder der arbejder på den. SAPA slår disse organisationsreferencer op i STS Organisation og ikke i andre løsninger,” siger Peter Hansen.

KOMBIT publicerer en fremdriftsrapport på Tilslutningsforløbets website.
Rapporten viser leverandørernes arbejde med at integrere til infrastrukturen og deres forventede produktionsdato med pilotkommunen.
Tilslutningsforløbets website på: https://kombit.dk/indhold/tilslutning-
til-den-fælleskommunale-infrastruktur