Juraprofessor: Regler om tavshedspligt gør mange databehandleraftaler overflødige

Juraprofessor: Regler om tavshedspligt gør mange databehandleraftaler overflødige

I artiklen ”Databeskyttelsesretten på afveje? - om den dataansvarlige og databehandleren” i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, januar 2018, genemgår professor dr.jur. Peter Blume, Københavns Universitet, og lektor Ph.d. Hanne Marie Motzfeldt, Aarhus Universitet, en række problemstillinger, der knytter sig til indgåelse af databehandleraftaler mellem en offentlig myndighed og private leverandører. Nedenfor nogle centrale citater. Hele artiklen kan læses på Karnov Online.
Det var ikke meningen eller nødvendigt
”Der kan aktuelt spores en tendens til, at databehandleraftaler indgås i videre omfang end påkrævet, især i samarbejder mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Risikoen herved er, at databehandlerbegrebet eksponeres til nærmest det absurde, idet konstruktionen kommer til at omfatte situationer, der ligger fjernt fra det tilsigtede.”
”Medtager man den strafferetlige og forvaltningsretlige regulering i sine overvejelser, synes en databehandlerkonstruktion således langt fra at være påtrængende i samarbejder, hvor private leverandørers oplysninger bevæger sig fra offentlige myndigheder til private virksomheder.”
”Persondataretten bliver ... mere byrdefuld for de dataansvarlige myndigheder og virksomheder, end det er tilsigtet eller nødvendigt. Denne situation er for så vidt forståelig, fordi hverken den persondataretlige regulering eller praksis er præget af den store klarhed.”
 
 
Tavshedspligten er tilstrækkelig
”Samarbejdsparter kan have brug for at udveksle personoplysninger som led i at udføre en fælles opgave. Dette er oplagt og hindres som sådan ikke af persondataretten.... Der kan dog navnlig inden for den offentlige sektor være en berettiget interesse i at hindre private leverandørers videre anvendelse af de personoplysninger, som samarbejdsparterne indsamler som led i et samarbejde.
Denne interesse i at beskytte borgernes oplysninger mod uberettiget spredning fra den offentlige sektor varetages imidlertid allerede af reglerne om tavshedspligt. Reglerne findes i straffelovens kapitel 16 om forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv mv., hvor straffelovens §152 ff. indeholder reglerne om tavshedspligt.”
 
To dataansvarlige
”Den dataansvarlige påtager sig ganske omfattende forpligtelser, som kan blive vanskelige at leve op til i forhold til en i øvrigt selvstændig juridisk eller fysisk person. Eventuelle ønsker om at sikre mulighed for dataudveksling eller styring af samarbejdspartens anvendelse af indhentede personoplysninger synes enten allerede at være varetaget eller at kunne varetages på anden, mindre bureaukratisk vis. Anderledes udtrykt bør udgangspunktet for de her omhandlede samarbejder være, at der ikke er tale om en relation mellem en dataansvarlig og en databehandler – men mellem to dataansvarlige.”