FUT – nu kører telemedicintoget

FUT – nu kører telemedicintoget

Alle landsdele har et selvstændigt ansvar, når de skal beslutte, hvilken telemedicinsk løsning, de skal vælge til borgere med KOL og til medarbejdere i regionen. Det er således ikke den enkelte kommune eller hospital, der vælger disse løsninger. Landsdelen har ligeledes ansvaret for den tekniske og den organisatoriske implementering. Det vil sige at løsningerne bliver bestilt, at det nødvendige telemedicinske udstyr hos borgerne bliver købt ind og at arbejdsgangene fungerer på tværs af kommunernes sygepleje og hospitaler.
Regioner og kommuner står i fællesskab over for en række vigtige beslutninger i efteråret 2018 og foråret 2019 vedrørende anskaffelser til telemedicin. FUT – Fælles Udbud af Telemedicin – det store fælles telemedicintog kører fra perronen nu. Det er i dette efterår, at landsdelsprogrammet i hver af de fem regioner afleverer deres bestillinger under rammeaftalen til FUT.
It- og digitaliseringschef Poul Venø, Herning Kommune, som har været med i Region Midtjyllands forberedende telemedicinske arbejde, siger:
”Vi har store forventninger til FUT. Der bliver tale om mærkbare forenklinger for den enkelte KOL-patient. Patienten vil både kunne modtage behandling i eget hjem og løse nogle opgaver selv ved hjælp af det telemedicinske udstyr, der bliver stillet til rådighed for alle de KOL-patienter som opfylder kriterierne for inklusion. Vi har anbefalet i Region Midtjylland, at der vælges én løsning til borgerne og én til medarbejderne. Alene det at 19 kommuner og regionen bruger den samme løsning vil medføre store fordele i datakvaliteten for medarbejdere og borgere,” siger han. 
 
Nye deadlines
Som nævnt skal landsdelene indsende bestillingerne til Gennemførselsprojektet i FUT.
 
Styregruppen i FUT har netop frigivet nye deadlines for disse bestillinger:
Medarbejderløsninger bestilles senest 12. november 2018.
Borgerløsninger skal bestilles senest 8. marts 2019.
 
Tilbuddene fra de tre prækvalificerede leverandører til infrastrukturløsningen bliver indleveret i slutningen af august. (se faktaboks)
FUT Gennemførselsprojektet varetager dialog og kommunikation med leverandørerne i forbindelse med bestillingerne fra de enkelte landsdele.
”Det vil løfte kvaliteten i behandlingen overfor borgere med KOL. Det er underordnet for borgerne, hvor de henvender sig. Om det er hos en praktiserende læge, en sygeplejerske på et hospital eller hos den kommunale sygepleje, borgerne vil få de samme oplysninger, fordi de registrerede data er ens. Der vil ikke ske dobbeltregistrering af oplysninger eller ”klippe klistre” fra et system til et andet, som vi kender det i dag. Det er en forenkling af datastrømmene, at kommuner og regioner i den samme landsdel implementerer de samme systemer,” siger Poul Venø.
 
 
Region Midtjylland
Arbejdsgruppen i Region Midtjylland har i sin anbefaling skrevet til FUT.
”I kontrakter på medarbejderløsninger skal der være sikkerhed for, at der kan indskrives en option på en integration mellem den telemedicinske infrastruktur og fagsystemerne. Dette er både et klart ønske og en anbefaling fra kommuner og region”.
”Konkret vil det kræve at API’erne offentliggøres så tidligt i processen som muligt således at det er muligt at bestille integrationen sideløbende med medarbejderløsningen såfremt det ønskes.”
Reelt ved arbejdsgruppen i Region Midtjylland og FUT-styregruppen godt, at der ikke er tid nok til den store integration mellem infrastruktur for hele landet og fagsystemerne i kommunerne. I et nyhedsbrev fra FUT-styregruppen hedder det:
”I de første år vil medarbejderløsningen derfor være et stand-alone system”.
Region Midtjylland:
”Når vi anbefaler den trinvise anskaffelse og implementering skyldes det med en klar forventning om, at en integration mellem den telemedicinske infrastruktur og de respektive fagsystemer ikke er realistisk at nå inden 2020, når telemedicinsk hjemmemonitorering skal gå i drift.”
Det betyder, at anskaffelsen af én medarbejderløsning og den efterfølgende integration til fagsystemerne kan imødekommes. Eller sagt på anden måde. Telemedicin er i gang i 2020, men integrationen sker trinvist. 
Poul Venø: ”FUT bliver startskuddet til en helt ny type behandling – og en helt ny relation mellem borgere og sundhedsvæsen. I nogle situationer kan borgerne blive i sit eget hjem og selv sende data til sundhedspersonale via det telemedicinske udstyr”.
”I fremtiden bliver vi nødt til at lade de borgere, der kan, løse nogle af opgaverne selv. Borgerne bliver ældre og dermed bliver der flere ældre, og det bliver stadigt dyrere at passe på dem. Den eneste måde, vi fremover kan levere velfærd på er, at de ældre borgere, i det omfang de kan, hjælper til med at levere data.”
”Telemedicin er ikke kun en besparelse. Det er også mere bekvemt og mere værdigt for borgeren at kunne blive behandlet i trygge omgivelser, og det kan være en stor besparelse for det offentlige, da der er færre indlæggelsesdage,” siger Poul Venø. 
Han tilføjer, at det er værd at overveje, om alle regionerne skal vælge den samme løsning for borgere og medarbejdere i hele landet.
                 
 
 
 
FAKTA
 
 
Indstilling fra Region Midtjylland til FUT:
Borgerettet løsning
Én fælles borgerløsning betyder, at borgerne får den samme visning af data uanset hvilken kommune, de bor i  at de sundhedsfaglige medarbejdere, som rådgiver og vejleder borgeren, kun skal forholde sig til én type visning af data at support fra Fælles Servicecenter for Telesundhed bliver enklere og at omkostningerne til anskaffelse og drift kan minimeres.
 
 
 
FAKTA
FUT har prækvalificeret:
 
Tre leverandører til infrastrukturen:
-Systematic med Trifork & Netic,
-Imatis,
-KMD med OpenTeleHealth & Siemens & ITH
 
Fem leverandører til medarbejderløsninger
(Der indgås aftale med op til tre leverandører)
-CGI
-Dansk Telemedicin
-EWII Telecare
-KMD
-Systematic
 
Otte prækvalificerede leverandører
til de borgerrettede løsninger:
(Der indgås aftale med op til fem leverandører)
- Appinux
-CGI
-EWII Telecare
-Imatis
-KMD
-Liva Healthcare
-MedWare
-Tunstall