Ansvarlig og gennemsigtig brug af data og teknologi

Ansvarlig og gennemsigtig brug af data og teknologi

Der er mange dilemmaer om brugen af data og kunstig intelligens. KL er i gang med at nedsætte en tænketank på området.
Det er tydeligt at brugen af ny teknologi og data i højere grad er kommet på dagsordenen hos borgere og politikere. Mulighederne med data er mange, men der er også i stigende omfang bekymringer. Kommunerne har – ligesom resten af samfundet - øget fokus på, hvordan data på den ene side kommer til at åbne kolossale positive muligheder for at levere bedre og mere personlige  services til borgerne, og på den anden side skaber det også risici og dilemmaer i forhold til den enkelte borgers behov for og krav om privatliv.
Dilemmaer omkring dataanvendelse handler f.eks. om brug af kunstig intelligens. Kunstig intelligens er baseret på algoritmer. Algoritmerne kan både være handlingsanvisende og besluttende. De vil f.eks. kunne besvare spørgsmål som: er denne borger i målgruppen for at blive langtidsledig eller hvem, der vil få mest gavn af et hjælpemiddel til genoptræning? De spørgsmål og mange andre vil komme op i arbejdet med de nye digitaliseringstiltag, og det bliver afgørende at få håndteret de bekymringer som borgerne giver udtryk for. KL vil snarest muligt etablere en kommunal tænketank med eksperter, fagfolk fra den private og offentlige sektor samt ledere med indgående kendskab til de kommunale organisationer, som skal rådgive og komme med input til, hvordan kommunerne kan gribe dilemmaer ved teknologi og data an.
 
 
 

 
 
KL opfordrer til dialog om de nye indsatser
KL har afholdt dialogmøder rundt i landet, for at få input til, hvilke indsatsområder, der med fordel kan samarbejdes om efter 2020. Senest har der været afholdt to dialogmøder i hhv. Vejle og København, hvor ca. halvdelen af alle kommuner var repræsenteret. På møderne blev både udfordringer og samarbejdsområder drøftet. De mange gode input indgår i det videre arbejde. Samtidig er der dialog med staten og regioner om det fællesoffentlige samarbejde efter 2020. Det er forventningen, at indholdet i det kommende fællesoffentlige såvel som fælleskommunale samarbejde om digitalisering, teknologi og data vil være klar inden sommerferien 2020. Vi ser meget frem til fortsat godt samarbejde om indsatserne.
"Såvel KL’s strategi som Digitaliseringspagten indeholder principper og konkrete initiativer, der kommer til at udgøre en væsentlig del af indholdet i det fremadrettede digitaliseringssamarbejde."
Pia Færch, KL
Milepæl
En af milepælene for det offentlige digitaliseringssamarbejde var FN´s undersøgelse ”E-government survey” fra 2018, der placerede Danmark på en samlet førsteplads, som det samfund i verden, der var lykkedes bedst med at digitalisere den offentlige sektor.
Selv om den offentlige sektor i Danmark langt fra altid har fået ros for digitaliseringen, så blev der forholdsvis stille blandt disse kritikere, efter FN publicerede resultaterne. Billedet vendte sig. Nu beundrede udlandet Danmark – og især digitaliseringen af den offentlige sektor blev bemærket.