Ændring af vejloven med stor betydning for mindre gravearbejder i kommuner

Ændring af vejloven med stor betydning for mindre gravearbejder i kommuner

En ny gravebekendtgørelse liberaliserer anmeldelserne ved mindre gravearbejder.
Det åbner nye muligheder for kommunerne.

1. juli 2018 træder en ny gravebekendtgørelse i kraft, som giver kommunerne mulighed for at indføre den ny ordning for anmeldelse af mindre og kortvarige gravearbejder til blandt andet fiberbredbånd i private hjem og til virksomheder. Som reglerne er i dag, skal der indsendes en graveansøgning til vejmyndigheden, som skal give tilladelse til at grave. Der kan ofte være flere ugers ventetid på sagsbehandling for gravetilladelsen. Med den nye gravebekendtgørelse kan man ved mindre gravearbejder – efteranmelde gravearbejdet. Dermed kan der graves uden ventetid på sagsbehandling.  

”Om det er et gravearbejde på få meter eller få centimeter, skal der i dag søges om tilladelse hos vejmyndigheden – tit og ofte er det en kommune. Ændringen i vejloven, som træder i kraft 1. juli, vil få stor betydning for tele- og energiselskaber og de kunder som vil købe fibernet. Det betyder, at selskaberne kan gennemføre tusindvis af eftertilslutninger til husstande, når stikledningerne ligger ude i vejen, uden først at skulle sende en graveansøgning til kommunen og vente flere uger på et svar,” siger Branchechef for telepolitik, Thomas Woldideri  ch, Dansk Energi.

 

Frivillig ordning

Den ny gravebekendtgørelse indføres som en frivillig ordning, og det er op til den enkelte kommune at beslutte, om den skal indføres lokalt. Det kan gøres som en etårig forsøgsordning.

Ifølge Thomas Woldiderich er der tale om en liberalisering af kravet om tilladelse til gravearbejde. Den ny ordning om efteranmeldelse af gravearbejde omfatter gravearbejde på maksimalt 10 meter i længden og to meter i bredden og som kan afsluttes inden for 48 timer efter at arbejdet er begyndt. Disse gravearbejder kan efteranmeldes.

Thomas Woldiderich: ”Efteranmeldelse til kommunen skal ske, når gravearbejdet påbegyndes, dog senest tre arbejdsdage efter det er begyndt. Ordningen med efteranmeldelse er også undtaget kravet om koordinering af samgravning mellem forskellige selskaber, da der er tale om så lille et gravearbejde, at det falder ind under bagatelgrænsen for samgravning”.

Igangsætter man gravearbejde, der går udover disse mål på 10 gange to meter, skal der som nu, søges om gravetilladelse, inden gravemaskinen går i gang.

 

 I udkastet til et nyt teleforlig opfordrer regeringen kommunerne til at tage den nye gravebekendtgørelse i brug. Det hedder bl.a. i udkastet:

”Parterne er enige om at henstille til kommunerne, at de skal sikre optimale rammer for udrulningen af digital infrastruktur i lokale områder. Dette skal ske gennem standardiseret sagsbehandling, ved at definere servicemål og afkorte sagsbehandlingstider i forbindelse med udrulning af digital infrastruktur. Parterne opfordrer kommunerne til at udnytte kommende muligheder i vejloven for at bruge anmeldelsesprocedurer ved mindre gravearbejder.”

Der har i et par år været regionale initiativer for at standardisere sagsbehandlingen på teleområdet. Men det har vist sig, at vejloven fortsat har stået i vejen selv ved mindre gravearbejder af få meters længde.

”Der har indtil nu skullet søges om tilladelse til at grave fiber ind til danske hjem og virksomheder, selv om gravearbejdet kun udgør ganske få meter. Det har været alt for besværligt for både leverandører og kunder,” mener Thomas Woldiderich, der første gang tog sagen op i Virksomhedsforum under erhvervsministeren som altså nu har ført til en lille men vigtig ændring i vejloven, som kan få stor betydning for udrulning af bredbånd.

Thomas Woldiderich opfordrer kommunerne til at tage godt imod den nye ordning med efteranmeldelse.

Der bliver årligt koblet cirka 50.000 husstande og virksomheder på fibernet i Danmark, så potentialet for den nye graveregel kan være betydeligt.