Åben fiberkrig i Slagelse mellem TDC og Fibia

Åben fiberkrig i Slagelse mellem TDC og Fibia

En helt principiel konflikt mellem teleselskaberne TDC Net og Fibia er brudt ud i lys lue, efter selskaberne er blevet uenige om de indbyrdes vilkår om samgravning af fibernet. Uenigheden mellem de to selskaber er så stor, at Slagelse Kommune har måttet træffe to afgørelser. Det har fået TDC til at trække sig fra videre fiberudrulning i Slagelse.
Både TDC Net og Fibia er i gang med at investere milliarder i etablering af fibernet mange steder i landet. Siden efteråret 2019 har begge selskaber været i gang med udrulning af fiber i Slagelse Kommune.
Vejloven stiller krav om, at når flere ønsker at grave på samme strækning, så skal den part, der har gravetilladelsen, sørge for at koordinere arbejdet. Loven har som formål at beskytte veje og fortove og dermed genere borgere og trafikanter mindst muligt, så vejene ikke konstant er gravet op.
Den 4. maj 2020 sendte TDC en mail ud til sine mulige kunder i Slagelse ”hvor TDC Net meddelte, at de stopper udrulningen af fibernet i Slagelse”. TDC anklagede desuden Slagelse Kommune for, at kommunen ikke ville udstede de nødvendige gravetilladelser.
TDCs mail til kunderne vakte undren i Slagelse Kommune, da kommunen mente, den havde gjort hvad den skulle i den konkrete sag med hensyn til gravetilladelser.
Kit-Magasinet har søgt aktindsigt i den konkrete sag, og heraf fremgår det bl.a. af korrespondancen mellem parterne, at TDC Net og Fibia ikke har kunnet blive enige om en økonomisk løsning ved samgravning.
Koordineringen af arbejdet ligger hos det selskab, der har gravetilladelsen. Der udstedes kun en gravetilladelse pr. strækning, og parterne må så koordinere gravearbejdet. De økonomiske vilkår skal herefter aftales mellem selskaberne, og i e-mailkorrespondancen fremgår det, at ingen af parterne har accepteret det andet firmas model. Fibia har ikke accepteret TDC Nets model, og TDC Net accepterer ikke Fibias model, som TDC mener tilgodeser Fibia.
Derfor er det, ifølge vejloven, Slagelse Kommune, som skal ind og træffe en afgørelse, da parterne ikke ved indbyrdes forhandlinger har kunnet opnå enighed.
 
To afgørelser
Slagelse Kommunes to afgørelser kom den 27. april. Heri hedder det:
”I Slagelse by har både Fibia og TDC den sidste tid arbejdet for at etablere fibernet til borgerne. Desværre har der været mange kedelige sager, hvor de to selskaber ikke har kunnet koordinere gravearbejdet, hvilket har resulteret i, at veje og fortove har været gravet op flere gange til stor gene for borgerne. Det er TDC Net, der har holdt kadencen oppe, og Fibia har været med som samgravningspart,” skriver centerchef i Miljø, Plan og Teknik Flemming Kortsen, Slagelse Kommune og fortsætter:
”TDC Net og Fibia har nemlig ikke formået at nå til enighed om en aftale om fordeling af udgifter for gravearbejde i forbindelse med etablering. Og den fordelingsnøgle, Slagelse Kommune har lanceret på parternes vegne (fifty/fifty red.) er førstnævnte så uenig i, at man har trukket sig fra Slagelse og indstillet fiberudrulningen.”
Ifølge Fibia drejer det sig om cirka 3.500 husstande og virksomheder i Slagelse, der ikke får den fibertilslutning, som aftalen ellers har lydt på. Slagelse Kommune undrer sig over, at det er kommunen, som er skurken.
Begge selskaber har haft mange gravetilladelser i Slagelse Kommuner.
”Da vi på grund af selskabernes uenighed om fordelingen af udgifter ved gravearbejdet, foreslog vi samgravning på gravetilladelserne. Det sænker omkostningerne for begge selskaber og giver færre gener for borgere og virksomheder,” siger afdelingsleder Christian Schou Rasmussen, Teknik og Miljø Slagelse Kommune.
Videre fortæller han, at Slagelse Kommune har sendt sin beslutning ind til Vejdirektoratet med henblik på at få en vurdering af, om beslutningen overholder vejloven. Slagelse Kommune oplyser, at Vejdirektoratet endnu ikke er vendt tilbage.
“Det må ikke stå hen i det uvisse, hvorvidt vi har truffet den rigtige afgørelse. Vi er selvfølgelig ikke i tvivl, men det må nu være op til Transportministeriet at afgøre, om vi er gået ud over vores beføjelser,” siger Christian Schou Rasmussen.
 
 
 
 
Slagelse Kommunes afgørelse:
Den, der har gravetilladelsen, koordinerer gravearbejdet mellem parterne. Arbejdet på den konkrete strækning skal ifølge vejloven afsluttes inden for 30 dage.
At selskaberne deler udgifterne til gravearbejdet fifty/fifty.
 
Delingen af graveudgifterne var TDC Net lodret imod. Det fremgår desuden af en mail mellem selskaberne, at TDC Net mener, at Fibia bør betale 2/3 af graveomkostningerne, da antallet af gravetilladelser, rør og ledninger er betydeligt større end TDC Net.
 
TDC fastholder, at det er kommunen, der bremser. ” Vi må konstatere, at Slagelse Kommune fastsætter vilkår, der stiller TDC NET ringere, end hvis Teleindustriens aftale om sam- og fællesgravningsprincipper var lagt til grund….Det sætter os i en situation, hvor vi skal betale mere for vores fiberudrulning, end vi skal andre steder i landet. Derudover har kommunen krævet, at kablerne lægges i dybere render på op imod en halv meter for at få plads til Fibias kabler også,”
 
Hedder det i en mail af 29. april fra underdirektør Henrik Leu Christiansen fra TDC Net som svar på Slagelse Kommunes afgørelse.