12 punkter til nyt telepolitisk indspil

12 punkter til nyt telepolitisk indspil

Region Sjælland, 17 sjællandske kommuner i KKR, og de to brancheorganisationer Dansk Energi og Teleindustrien har i fællesskab udarbejdet 12 punkter til et nyt telepolitisk indspil.
1.              
Den digitale infrastruktur i Danmark skal være blandt de bedste i verden
 
Hver husstand, hver virksomhed og alle dele af den offentlige forvaltning skal sikres adgang til en digital infrastruktur i verdensklasse. Adgangen skal kunne ske på en række forskellige måder, (trådløst, kablet, via antennenetværk) osv. og med en teknologi, der er tidssvarende. Regeringens målsætninger om minimum, at alle skal have adgang til 100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i 2020 skal fastholdes. Denne målsætning bør suppleres med en målsætning om anvendelsen af den digitale infrastruktur. Det er ved anvendelsen af den digitale infrastruktur, at den reelle samfundsværdi skabes. Det kunne eksempelvis være, at mindst 50 pct. af de private forbrugere, virksomheder og offentlige myndigheder i 2020 skal anvende denne adgang. EU’s vision om et Gigabitsamfund i 2025 skal indeholdes i det kommende teleforlig. Målet bør være, at Danmark er blandt de tre bedste lande i verden, hvad angår udbredelsen af den digitale infrastruktur, hastighederne i nettet og anvendelsen af digitale løsninger.
 
 
2.
Det skal være attraktivt at investere i den digitale infrastruktur i Danmark
 
En digital infrastruktur i verdensklasse kan alene sikres ved løbende og massive investeringer i udbygning af bredbånd- og mobilnettene. Derfor skal det gøres attraktivt at investere i digital infrastruktur. Den røde tråd i telepolitikken bør derfor være at sikre, at der er incitamenter for fx selskaber og finansielle investorer til at investere sammen med bredbåndsbranchen og til at være til stede og konkurrere på det danske telemarked. Det skal gøres attraktivt for både borgere og selskaber at investere i digital infrastruktur.
 
 
 
3.              
De bedste og billigst mulige rammer og vilkår på tværs af staten, regioner og kommuner
 
For at sikre, at der skabes den bedst mulige infrastruktur for de midler, der investeres, bør det være et selvstændigt mål i telepolitikken at sikre de bedste og billigst mulige rammer for en effektiv digital infrastruktur i Danmark. Det betyder, at der på tværs af kommuner, regioner og ministerier er en samlet målsætning om at fjerne barrierer og ensarte procedurer, således at der sker en regelforenkling, der gør det mere smidigt at etablere digital infrastruktur. Det skal gøres attraktivt at være ejer og leverandør af digital infrastruktur, og det lokale samarbejde mellem kommuner, regioner og infrastrukturudbydere skal styrkes på en måde, der sikrer, at barrierer fjernes og byrder reduceres.
 
 
4.              
Teknologineutral regulering
 
Telereguleringen på markedet bør være teknologineutral. Effektiviteten af tjenester og teknologier samt forbrugernes præferencer skal være afgørende for, hvilke teknologier og tjenester, der udbydes og efterspørges på det danske telemarked. Princippet om tjeneste-
og teknologineutralitet er helt afgørende for at sikre en sund udvikling af det danske telemarked.
 
 
 
5.              
Markedsbaseret udvikling
 
 Den markedsbaserede udvikling har bragt os langt, og ved at fjerne barrierer kan markedsudrulningen nå længere ud. Det grundlæggende princip for udviklingen af det danske telemarked bør således være, at de almindelige markedskræfter skal sikre udrulning af infrastrukturer, udvikling af nye tjenester og stadig bedre dækning.
 
 
6.              
Dækning i alle dele af Danmark
 
Der skal være tidssvarende dækning i alle dele af Danmark. I de områder, hvor der ikke opnås dækning på markedsvilkår, skal der udvikles modeller for, hvordan disse områder hurtigst muligt kan opnå dækning. Et nyt teleforlig skal klart adressere, hvorledes der ved offentlig-privat samarbejde kan opnås dækning de steder, hvor markedet ikke sikrer tilstrækkelig kapacitet til alle. Derfor er der i teleforliget grund til at fastsætte klare rammer for det offentliges aktiviteter og for, hvordan man gennem afgrænsede og målrettede initiativer og samarbejde mellem det offentlige og private selskaber kan nå endnu længere med infrastrukturen på måder, der ikke forvrider konkurrencen på markedet. Det skal i den forbindelse sikres, at der gives klare rammer og vejledning til kommunerne om mulighederne, således at der ikke skal udvikles mange forskellige lokale modeller.
 
 
7.              
Følg udbredelsen af digital
infrastruktur
 
Der skal gennemføres årlige nationale opfølgninger på fremdrift i dækningen på baggrund af tjekditnet.dk og mobilkortlægning. Opfølgningen skal bruges til en konkret dialog om, hvordan kommuner, regioner, stat og branchen kan medvirke til, at den nationale målsætning opnås.
 
 
 
 
 
8.              
Nationalt Digitaliseringsråd
 
Den teknologiske udvikling på telekommunikationsområdet går meget hurtigt. Denne hurtige udvikling kræver et agilt og fokuseret samarbejde mellem myndigheder og branche. Derfor skal der etableres et nationalt digitaliseringsråd – som skal styrke samarbejdet og koordineringen mellem de forskellige ressortministerier, som hver især har regulering, der påvirker udbredelsen af den digitale infrastruktur og anvendelsen af digitale løsninger. Regioner, kommuner og branchen skal inddrages i digitaliseringsrådet. Det nationale Digitaliseringsråd skal forankres på højt nationalt politisk niveau.
 
 
9.
Regionerne og kommunerne bidrager til at binde Danmark sammen digitalt gennem offentlig efterspørgsel
 
Regionerne og kommunerne er tæt på borgere og virksomheder og dermed tæt på, hvor løsningerne skabes. Regionerne og kommunerne skal inddrages tættere i arbejdet med at sikre gode forudsætninger for at sikre teledækning i hele Danmark. Digital infrastruktur er grundlæggende for blandt andet digitale borgerrettede sundhedsløsninger, og det offentlige gør allerede i dag udpræget brug af digital infrastruktur. Derudover har digital infrastruktur stor betydning for erhvervsudvikling og bosætning.
 
 
10.            
Brug indtægter fra frekvensauktionerne til at skabe bedre dækning
 
Indtægter fra frekvensauktioner skal tilbageføres til investering i infrastruktur, og anvendes til at styrke efterspørgslen og til udbygning af infrastrukturen i de områder, hvor markedskræfterne ikke af egen drift bygger infrastruktur samt til at løse samfundsopgaver, herunder dem der pålægges branchen.
11.            
Regionerne og kommunerne skal inddrages i forbindelse med dækningskrav ved frekvensauktioner
 
Regionerne og kommunerne skal inddrages tidligt i formuleringen af dækningskravene ved de kommende frekvensauktioner. Dækningskravene skal formuleres på baggrund af tjekdit-net. Frekvensauktionerne skal bruges aktivt til at forbedre dækningen i de områder, hvor der er dårlig dækning, under hensyn til de formål som de enkelte frekvenser er egnede til at løse.
 
 
12.            
Servicetjek og revision af
Teleforliget
Teleforliget skal sikre stabile og forudsigelige rammer for telebranchen i Danmark. Der skal gennemføres årlige nationale netværksredegørelser for at følge udviklingen. De forelægges relevante folketingsudvalg og for det foreslåede nationale digitaliseringsråd. Netop fordi udviklingen på teleområdet går så hurtigt er det afgørende, at forligskredsen løbende inddrages i ændringer af rammer og mål, som har eller som skønnes at have betydning for den politiske udvikling. Der skal gennemføres ”servicetjek” af teleforliget hvert 3. år.